• نوکسی ها گونه اسرار آمیزی هستند و تقریبا هیچ گونه اطلاعاتی در مورد گذشته آنها وجود ندارد به جز اینکه آنها وقتی پیدا شدند که ستاره بزرگی به نام VY Canis Majoris منفجر شد. این مشخص نیست انفجار انها را ازاد کرده یا به نوعی باعث انتقال شده است.
  آنها به نوعی مهندسی بین مهندسی ژن و معمولی دست پیدا کردند. فضاپیماهای آنها دارای یک پوشش غیرزنده است که قسمت زنده داخل ان را که رشد می کند را محافظت می کند. چون فضاپیماهای انها موجودات زنده هستند، انها به نوعی رابطه عاطفی با آنها دارند مثل انسان ها و سگ خانگی. با این تفاوت که زندگی نوکسیس ها به فضاپیمایی که در آن زندگی می کنند، بستگی دارد. بنابراین رابطه انها اثر قوی تر و اعتماد مهم ترین چیز است. اما این برای انسان ها عادی نیست که به خاطر اینکه سگ خانگی آنها به حرفشان گوش نمی کند، بمیرند.

  موجودات فضایی
  سفینه های آرام اما کشنده
  سفینه های ضعیفتر می توانند به سفینه های قوی تر تبدیل شوند
  توانایی ویژه: انجماد کردن
 • انسان ها همیشه در حال پیشرفت و ترقی بودند حداقل تا زمان بزرگ ترین اختراعشان ترتیس ها که ربات هایی کارگر, قدرتمند و هوشمند بودند. وقتی در حال افزایش کارایی آنها بودند، اشتباه قدیمی کتاب ها را مرتکب شدند – به آنها زندگی بخشیدند. وقتی آنها اخرین مرحله ارتقا را پشت سر گذاشتند، آنها یکی از مهم ترین قابلیت های انسانی را بدست آوردند – شادی در زندگی شخصی. زمان اندکی لازم بود تا آنها پی ببرند تا از آنها به عنوان برده استفاده می شود و این اصلا سخت نیست تا علیه انسان ها شورش کنند. اما به دلیل خوش اقبالی انسانها, کنفدراسیون ها توانستند تا از نسل انسانها محافظت کنند.

  انسا نها
  سریعترین سفینه ها در بازی
  زیرک ترین سفینه های راه زنی
  توانایی ویژه: زنده کردن
 • ترتیس ها بوسیله انسان ساخته شدند تا به عنوان کارگر به آنها خدمت کنند. اما انها خوشبخت بودند که انسان ها آنها را هوشمند ساختند و آنها ظرف چند هفته علیه انسان ها شورش کردند. از آن زمان تا کنون آنها راه توسعه خود را پیروی می کنند. هوشی که انسان ها به انها داده بودند به اندازه کافی بود تا خود را ارتقا دهند برای همین انها نوعی تغییر خودجوش را اغاز کردند.

  ربات ها
  سفینه های قوی و متعادل
  سخت ترین سفینه محافظ
  توانایی ویژه: قدرت مگا